علمی
 
زمین از سال 2025 وارد "عصر یخبندان" میشود
گرمای جهانی نابرابری اقتصادی را افزایش داده است
جذابیت ژنتیکی است