هنری
 
نقاشی های خانم کارگردان؛ کپی برداری یا الهام گرفتن؟!
«مرده‌ی رونده» که فصلِ نهمِ آن به تازگی پایان یافته دومین سریالِ این فهرست است.
« پدرخوانده» دومین فیلمِ برترِ تاریخِ سینما است.
تیسپون چون آمیزه‌ای شگفت از هفت شهر بود، عربها آن را مداین، یعنی مدینه‌ها (شهرها)، خواندند.
صورتِ زهره یا ناهید
صحنه‌ای از سریالِ ریک و مورتی.
نمایش "بی تابستان" آخرین روزهای اجرا را سپری می کند.
نگاره‌ای از دست‌نوشتِ «دقایقِ الحقایق»
پنج سریالِ برترِ تاریخ کدام‌اند؟
یدالله ثمره، زبانشناسِ نامدار، درگذشت.
آمار و داده‌های مرکزِ آمارِ ایران واقعیتهایی را از چگونگیِ کنشهای فرهنگی و رفتارهای خانواده‌های کشور عیان می‌کند.
جشنِ اسفندگان یا سپندارمذگان روزِ گرامیداشتِ زنان در ایران بوده است.
نخستین نمونه‌های ایرانی که با کربنِ ۱۴ سالیابی شدند آثار به دست آمده از تپه‌ی حسنلو بودند.
تندیسِ نعل‌سازِ امانتدار در زنجان نصب شد.
مجتمعی تجاری در همجواری دیوارِ جنوبیِ کاخِ گلستان که به طورِ شبانه‌روزی در حال ساخت‌وساز است.