هنری
 
صورتِ زهره یا ناهید
صحنه‌ای از سریالِ ریک و مورتی.
نمایش "بی تابستان" آخرین روزهای اجرا را سپری می کند.
نگاره‌ای از دست‌نوشتِ «دقایقِ الحقایق»
پنج سریالِ برترِ تاریخ کدام‌اند؟
یدالله ثمره، زبانشناسِ نامدار، درگذشت.
آمار و داده‌های مرکزِ آمارِ ایران واقعیتهایی را از چگونگیِ کنشهای فرهنگی و رفتارهای خانواده‌های کشور عیان می‌کند.
جشنِ اسفندگان یا سپندارمذگان روزِ گرامیداشتِ زنان در ایران بوده است.
نخستین نمونه‌های ایرانی که با کربنِ ۱۴ سالیابی شدند آثار به دست آمده از تپه‌ی حسنلو بودند.
تندیسِ نعل‌سازِ امانتدار در زنجان نصب شد.
مجتمعی تجاری در همجواری دیوارِ جنوبیِ کاخِ گلستان که به طورِ شبانه‌روزی در حال ساخت‌وساز است.
نگاره‌ای از کتابِ محمد ابنِ ابراهیم رمال.
محسن ابوالقاسمی روی در نقابِ خاک کشید.
پلکانِ تاریخیِ دانشکده‌ی علومِ پزشکیِ دانشگاهِ تهران تخریب شد.
نگین پارسا و حمید عسکری در صحنه ای از کنسرت دهم بهمن