فرهنگی
 
شش عضو شورای نظارت بر صداوسیما را بشناسید
برخوردهای دوگانه در عالم رسانه و مطبوعات قابل توجیه نیست
با تحقق توسعه متوازن و پایدار میتوان به عدالت و آزادی دست یافت
باغِ وحشِ بریستول با گذاشتنِ این عکس از کامران از رفتنِ او از آن باغِ وحش خبر داده است.
پیرامونِ ۳۸۰ سالنِ سینمایی فعال در کشور داریم که بسیاری از آنها در زمان بیشترِ اکرانهایشان بدونِ تماشاگر می مانند.
اردیبهشت نگهبان آتش است؛ چون آتش برترین نمودارِ راستی است.
کمک به بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه به عنوانِ هزینه‌های قابلِ قبولِ مالیاتی لحاظ شده است.
ایرانیان نمی‌توانند نامِ کورش را بر فرزندانِ خویش بگذارند.
سیدبشیر حسینی داور برنامه عصر جدید در کنار فروغی مدیر شبکه سه سیما
«مرده‌ی رونده» که فصلِ نهمِ آن به تازگی پایان یافته دومین سریالِ این فهرست است.
گروهی از استادانِ زبان و ادبِ پارسی خواستارِ بازگشتِ خطِ پارسی به تاجیکستان شده‌اند.
فروردینگان جشنِ روزِ یادبودِ «روانها» است.
ممکن است شما بی خبر، نان کسی را بریده باشید!
گره زدنِ دو شاخه سبزه، تمثیلی است از پیوندِ مرد و زن.
«هفت‌سین»، تصویرساز: «مریم‌ تاج‌بخش».

۱۲