فرهنگی
 
اجباری گری جنسی بهرام گور، به روایت شاهنامه ی فردوسی
صورتِ زهره یا ناهید
صحنه‌ای از سریالِ ریک و مورتی.
از استعدادیابی آمریکایی تا استعدادیابی ایرانی؛ تبلیغ برای ملیت یا قومیت؟
نگاره‌ای از دست‌نوشتِ «دقایقِ الحقایق»
پنج سریالِ برترِ تاریخ کدام‌اند؟
سرودِ ملیِ «ای ایران»، سروده‌ی استاد حسین گل‌گلاب.