۰
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۵

کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان تصویب شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان، کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کردند.
کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان تصویب شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان، کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با ۲۲۷ رأی موافق، ۴ مخالف و ۳ ممتنع از ۲۴۵ رأی دریافت شده کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کردند.
این لایحه با تصمیم هیئت رئیسه مجلس به صورت دو شوری بررسی می‌شود و با تصویب کلیات، جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌رود.
متن این لایحه به شرح زیر است:
«ماده ۱- به منظور استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان. توسعه مستمر و نظام‌مند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد حرفه‌ای معلمان و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.
ماده ۲- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- وزارت: وزارت آموزش و پرورش.
۲- معلمان: مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز. مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحد‌های آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحد‌های آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.
۳- شایستگی: صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر شامل دانش، نگرش و مهارت.
۴- صلاحیت معلمی: مجموع‌های از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای(اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت درک شایسته موقعیت خود و دیگران و عمل برای بهبود مستمر آن کسب کند و برآیند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.
۵- صلاحیت عمومی (ویژگی‌های رفتاری): مجموع‌های از شایستگی‌های ناظر بر صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به ارزش ها. قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از صلاحیت‌ها مستقل از صلاحیت‌های عمومی بدو خدمت است و در طول خدمت مشمولین مورد سنجش قرار می‌گیرد.
۶- صلاحیت تخصصی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن‌ها برخوردار باشد.
۷- صلاحیت حرف‌های: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی.
۸- تجربه:توانمندی‌هایی که فرد در طول سال‌های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب کرده است.
۹- نظام رتبه بندی معلمان: مجموع‌های از اصول، قواعد و فرایند‌هایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا میشود.
۱۰- رتبه: سطحی از تجربیات، ویژگی‌ها و صفات، شایستگی‌ها و عملکرد‌های فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از سنجش و ارزیابی تعیین می‌شود.
ماده ۳- معلمان براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های یک تا پنج قرار می‌گیرند و شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۴- ورود به فرآیند رتبه بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی صورت گرفته و کسب  رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل شش سال توقف در هریک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در  آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های (۴) و (۵) به ترتیب (۲۰) و (۲۶) سال است.
تبصره ۲- تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۳) همواره حداقل (۳۰%) از معلمان مشمول در رتبه (۱)، حداقل (۲۵%) در رتبه (۲). حداکثر (۲۰%) در رتبه (۳)، حداکثر (۱۵%) در رتبه (۴) و حداکثر (۱۰%) در رتبه (۵) قرار گیرند.
ماده ۵- فرآیند رتبه بندی برای معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند و در واحد‌های آموزشی اشتغال دارند، با حداقل (۲) سال سابقه خدمت در یک دوره زمانی حداکثر (۳) ساله بر مبنای اولویت امتیازات فضلی ناشی از نمره آزمون دانش تخصصی – تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری (دانش حرفه ای)، سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی انجام می‌شود و در صورت کسب حد نصاب (از سایر امتیازات) لازم برابر آییننامه اجرایی بدواً در یکی از رتبه‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند.
تبصره- زمان توقف موضوع ماده (۴) برای مشمولان این ماده که در تاریخ تصویب این قانون در واحد‌های آموزشی و تربیتی اشتغال داشته و دارای حداقل (۲) سال سابقه خدمت باشند، برای یک بار ارتقا به رتبه بالاتر، (۴) سال تعیین می‌شود.
ماده ۶- شایستگی‌های مرتبط با هریک از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای به تفکیک رتبه  و مصادیق رفتاری و معیار‌های عملکردی و شیوه‌ها و ابزار‌های سنجش و ارزیابی هریک از آن‌ها توسط وزارت تعیین و در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب می‌شود.
ماده ۷- برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوقالعاده رتبهبندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵%) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می‌شود. این فوقالعاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصد‌های فوق العاده هریک از رتبه‌های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
تبصره – معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.
ماده ۸- معلمان شاغل در واحد‌های غیر آموزشی و غیر تربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.
ماده ۹- مراحل رتبه بندی از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی تا برقراری فوق العاده رتبه بندی متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی اجرا خواهد شد.
ماده ۱۰ – آیین نامه اجرایی این قانون، شامل ساختار اجرایی، نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی‌های هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارت بر آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
کد مطلب: 151969
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *