جنایت رئیس جمهوری برزیل علیه بشریت

دیوان بین المللی کیفری روز سه شنبه ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل را به دلیل نقش چالش برانگیزش در تخریب جنگل‌های آمازون، به جنایت علیه بشریت متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اولین پرونده ای است که در قالب آن، ارتباط جنگل زدایی با از دست رفتن زندگی به وضوح مورد توجه قرار می‌گیرد.
انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختن و کشاورزی در مقیاس صنعتی در آمازون بیش از مجموع انتشارات سالانه ایتالیا یا اسپانیاست. همچنین جنگل زدایی در این منطقه به انتشار مقادیر زیادی دی اکسید کربن منجر شده است.
کنشگران عدالت زیست محیطی اتریشی موسوم به «آلرایس» روز سه شنبه شکایتی رسمی‌را در دادگاه لاهه تنظیم کردند و خواستار رسیدگی مراحل قضایی علیه بولسونارو و دولت وی به دلیل اقدامات مرتبط با تاثیر منفی تغییرات اقلیمی‌در سراسر جهان شدند.
در این متن اعتراضی، رهبر برزیل به راه اندازی کمپینی گسترده متهم شده که نتیجه آن قتل مدافعان محیط زیست و به خطر افتادن جمعیت جهانی به واسطه انتشارات ناشی از جنگل زدایی بوده است.
این پرونده به محققان امکان می‌دهد ارتباط بین رویدادهای شدید آب و هوایی از یک سو و گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست از سوی دیگر را اثبات کنند. تیم تهیه کننده متن اعتراضی اعلام کرد که دولت بولسونارو تلاش کرده است به طور روشمند قوانین، سازمان‌ها و افرادی را که برای محافظت از آمازون خدمت کرده اند، حذف و عملکردشان را خنثی کند.
بولسونارو همچنین مسئول تخریب تقریبا ۴ هزار کیلومتر مربع جنگل‌های بارانی در سال شناخته شد و ریاست عملیات ماهیانه جنگل زدایی را که از زمان به قدرت رسیدنش در اول ژانویه ۲۰۱۹ افزایش یافته، برعهده داشته است. این تیم از کارشناسان تخمین زد انتشارات منتسب به دولت بولسونارو به واسطه جنگل زدایی باعث مرگ بیش از ۱۸۰ هزار نفر بر اثر گرمای بیش از حد در سراسر جهان خواهد شد.
در حالی که دستکم سه شکوائیه دیگر از سوی گروه‌های بومی‌علیه بولسونارو در دیوان بین المللی کیفری مطرح است، سازمان دهندگان این شکوائیه جدید می‌گویند این مورد، اولین موردی است که ارتباط بین تخریب جنگل و سلامت جهانی انسان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
«نایجل پووآس» وکیل مدافعی که پیگرد قانونی برخی از بدنام ترین جنایتکاران بین المللی را برعهده داشته است، می‌گوید شکایت تنظیم شده علیه بولسونارو، مربوط به چندین نفر در دولت وی است.