تاریخ بیزانس

کتاب «تاریخ بیزانس» اثر تیموتی ای. گرِ گوری توسط جواد مرشدلو ترجمه و از سوی سازمان سمت در 454 صفحه، با شمارگان 500 نسخه و قیمت 72 هزار تومان منتشر شد.
مترجم در یادداشتی که بر این اثر نوشته آورده است: «چهارچوب نگارش کتاب به نحوي است که همزمان با ارائه يک روايت سياسي و کمابيش وقايعنگارانه، از جنبههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فکري تمدن بیزانس نيز غفلت نشود. بخش چشمگيري از حجم کتاب را جدولهايي تشکيل ميدهد که جلوههاي مهم و جذابي از حيات تمدني بيزانس را پوشش ميدهند که در متن اصلي مجال بروز نداشته است.»
در پشت جلد این کتاب نیز درج شده است: «تاریخ بیزانس، حیات یکی از دیرپاترین نظام‌های سیاسی، فرهنگی و تمدنی غرب را روایت می‌کند. حیات سیاسی و تمدنی بیزانس بیش از یک هزاره دوام یافت و هر کتابی که بخواهد گزارشی مورد قبول از آن به دست دهد، بادی زمینه بحث را با بررسی نهادها و موضوعاتی آغاز کند که بستر ظهور این تمدن بود. ضمن این‌که نباید از سرنوشت این امپراتوری و طرقی غافل شد که به واسطه آنها تاثیر فرهنگ بیزانسی ادامه یافت. با در نظر گرفتن همه این مسائل، ساماندهی این کتاب و دایره شمول و کانون تمرکز آن به تأمل جدی نیاز داشته است. در نگارش این کتاب هم اختصار نظر در نظر بوده است و هم جامعیت. یک روایت سیاسی سنتی رارائه شده است که مخاطب آن به طور خاص خوانندگانی‌اند که یا شناختی از بیزانس ندارند یا آن را کم می‌شناسند. در عین حال، چارچوب وقایع‌نگارانه کتاب به نحوی طرح ریخته شده است که گستره عظیم جغرافیایی، زمانی و مضمونی تاریخ بیزانس را ترسیم نماید و به خواننده امکان دهد تغییرات دامنه‌دار این تمدن در گذر زمان را رصد کند.»