روزنامه کیهان- 2 تیر 1358

صفحه اول روزنامه کیهان پر از تیترهای تاریخی است. تیتر اول این روزنامه مربوط به گزارشی است که آغاز جنگ داخلی در افغانستان را خبر می‌دهد. اردیبهشت 1377 در پی کودتای نظامی حزب دمکراتیک خلق علیه دولت محمدداوود خان رئیس‌جمهور وقت آغاز شد؛ واقعه‌ای که به انقلاب ثور معروف است. به دنبال آن بیشتر نقاط افغانستان شاهد شورش مسلحانه علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان شد. جنگ داخلی ای که کیهان به آن اشاره کرده، ادامه می‌یابد و شش ماه بعد جنگ شوروی در افغانستان آغاز می‌شود و پس از آن گروه‌های شورشی مجاهدین افغان علیه شوروی وارد جنگ شدند و.... از دیگر تیترهای مهم کیهان، سخنان امام خمینی در دیدار وزیر دارایی وقت است: « در دولت اسلامی، خمس بودجه مملکت را تامین می‌کند». همچنینی این روزنامه خبر داد که آیت الله منتظری خواستار تجدید نظر در 8 اصل قانون اساسی شده است.