روزنامه‌بازی

روزنامه صبح ازادگان – 31 شهریور 1359

«نبرد شدید دریایی و زمینی ایران و عراق»؛ تیتر یک صبح ازادگان خبر از آغاز جنگی مي‌داد که هشت سال به طول انجامید؛ اگر چه در آن زمان کسی فکر نمي‌کرد که جنگ با این شدت و طول زمان ادامه پیدا کند.
صدام رئیس‌جمهوری وقت عراق چند روز پیش از آن، پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد و با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود و طرح این ادعا که جزایر سه‌گانه ایران به اعراب تعلق دارد، همزمان جنگ زمینی، هوایی و دریایی علیه ایران را آغاز کرد.