روزنامه بازی

روزنامه اطلاعات 5 بهمن 1357
«پرواز امام قطعی است» تیتر اول اطلاعات در روزی بود که قرار بود صبح فردای آن روز، ششم بهمن پرواز حامل امام خمینی در فرودگاه مهراباد تهران بنشیند و امام خمینی بعد از 15 سال به کشور بازگردد. اما اطلاعات تیتر دیگری هم داشت؛ اینکه دولت بختیار فرودگاه‌های کشور را سه روز بسته است! این روزنامه به نقل از رادیو پاریس هم نوشت که سفر امام به تعویق افتاده است.