۰
شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۴

آقاي وزير! فقط يك دليل بياوريد...

زهرا علي اكبري
درست است كه نبايد و نمي توان از عالي ترين مقام وزارتي خواست كه در تمام نشست ها ، گردهمايي ها، جشنواره ها و همايش ها حضور داشته باشد و از طرفي هم نمي توان از وي انتظار داشت كه يكسان نگري جامع و بي چون و چرايي به حوزه هاي مختلف داشته باشد، اما با وجود حق هايي كه مي توان به يك وزير و مشغله هاي كاري اش داشت، يادداشت حاضر قصد دارد از وزير آموزش و پرورش بخواهد دليل عدم حضور يا حضور كمرنگش را در برنامه هايي كه ويژه دانش آموزان دختر بوده است، بيان كند.
آقاي وزير! فقط يك دليل بياوريد...
درست است كه نبايد و نمي توان از  عالي ترين مقام وزارتي خواست كه در تمام نشست ها ، گردهمايي ها، جشنواره ها و همايش ها حضور داشته باشد و  از طرفي هم نمي توان از وي  انتظار داشت كه يكسان نگري جامع و بي چون و چرايي به حوزه هاي مختلف داشته باشد، اما با  وجود حق هايي كه مي توان به يك وزير و مشغله هاي كاري اش داشت،  يادداشت حاضر قصد دارد از وزير آموزش و پرورش بخواهد دليل عدم حضور يا حضور كمرنگش  را در برنامه هايي كه ويژه دانش آموزان دختر بوده است، بيان كند.
صرف نظر از اين دليل هميشگي كه برنامه هايي وزارتي آن چنان  پرحجم و غير قابل جابجايي بسته مي شود كه وزير نمي تواند در تمامي افتتاحيه ها و اختتاميه ها باشد ، بايد ياد آور شد چگونه است كه برنامه وزير براي  فعاليت ها ي دانش آموزان پسر در اكثر مواقع زمان بندي دارد اما در مورد دانش آموزان دختر اين كار كمتر اتفاق مي افتد و يا اصلا هم اتفاق نمي افتد. اين نظام در مدارسش هم دانش آموز دختر دارد و هم دانش آموز پسر و اين جامعه براي توسعه  و پيشرفت هم  به نيروي انساني مرد نيازدارد و هم به نيروي انساني زن، بنابراين مساوات و برقراري عدالت بايد جنبه اي همسان براي هر دو جنس داشته باشد.  اينكه برنامه ها و ديدارهاي وزيري  به شكل اتفاقي جنسيتي برنامه ريزي شود و جنسيتي نگاه شود، اتفاق ناخرسندي است كه متاسفانه در حال افزايش هم  هست (فرض كه عمدي در كار نيست و تنها به دليل  حجم كارها تصادفا به اين سمت حركت شده است كه وزير بيشتر در برنامه پسران حضور داشته باشد اما مي توان در كنار اين تصادفي اتفاق افتادن ها چند بار هم براي دختران حضور وزير رخ دهد). در تابستان جاري چند برنامه ملي در بخش فعاليت هاي پرورشي و مهارتي دانش آموزان برگزار شد كه در آن  دانش آموزان دختر و پسر از سراسر كشور در مراحل نهايي مسابقات و برنامه ها ضمن رقابت سازنده به مهارت آموزي پرداختند و در محيطي مفرح و پويا با ارتقاي سطوح دانشي و مهارتي خود، پيامبر هنر و فرهنگ و  اميد و نشاط براي جامعه شدند. آنچه اين جمع هنرمند و مستعد و خلاق نياز داشت، حمايت هاي متوليان امر با حضور حداكثري در بين دانش آموزان، انگيزه بخشي و همراهي با آنان بود و در اين ميان حضور حتي حداقلي وزير آموزش و پرورش بي شك و يقينا مي توانست بر غناي كار بيفزايد. بطحايي در اختتاميه چند برنامه دانش آموزي پسران شركت كرده و اين حركت و حضور وي بسيار قابل تقدير است چرا كه حاضران آن گردهمايي ها شاهد و گواه خواهند بود كه اخلاق مداري، صميمت و همراهي وي چقدر توانست در روحيه دانش آموزان تاثير بگذارد و  اي كاش وزير آموزش و پرورش همين حضور را براي دانش آموزان دختر امتحان مي كرد.بركسي پوشيده نيست كه دختران به سبب باورهاي سنتي ، عقيدتي ، قومي وقبيله اي كمتر از پسران در برنامه هاي شادي بخش اجتماعي حضور دارند و گردهمايي دانش آموزان دختر از سراسر كشور در محيطي فعال و انگيزه بخش چقدر مي تواند بر باورشان از حضور موثرشان بيفزايد و حال اگر اين نشست ها و گردهمايي ها با نگاهي مثبت و  حمايتي مطلوب همراه شود ، نتايج مطرحِ قابل قبول وانرژي بخش  در ميان دختران خواهد داشت كه به نفع جامعه و وحدت ملي است . با توجه به اينكه قطعا وزير آموزش و پرورش حضور در بين دانش آموزان دختر و پسر را فرصتي مغتنم براي پويايي نظام آموزشي مي داند،  به مدير برنامه هاي بطحايي پيشنهاد مي شود براي رفع ابهامات تبعيضي به وجود آمده، برابري و يكسان نگري را سر لوحه ي برنامه ها ي حضور وزير در بين دانش آموزان قرار دهد تا  از اين محل ، از دلخوري هاي پيش آمده براي دانش آموزان دختر ، كاسته شود.
 
کد مطلب: 93971
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *