۱۱
۲
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۴
اسنادِ ویکی‌لیکس از ارتباطِ قومگرایانِ داخلی با دستگاههای بیگانه می‌گوید

افشاگریهای ویکی‌لیکس این‌بار دامنِ پان‌ترکیستها را گرفت

پیوندِ جریانِ خزنده‌ی پان‌ترکیستی در داخلِ کشور، که سر آن دارد تا با نامِ «هویت‌طلب» شناخته شود، با دستگاههای اطلاعاتی ـ امنیتیِ بیگانه بارها ازسویِ دلسوزانِ کشور افشا و بررسی شده است و در این میان، هر از گاهی هم، اسنادی در تأیید سخنانِ آنان به بیرون درز پیدا می‌کند.
اسنادِ ویکی‌لیکس این‌بار از ارتباطِ قومگرایانِ داخلی با دستگاههای اطلاعاتی بیگانه می‌گوید.
اسنادِ ویکی‌لیکس این‌بار از ارتباطِ قومگرایانِ داخلی با دستگاههای اطلاعاتی بیگانه می‌گوید.
پیوندِ جریانِ خزنده‌ی پان‌ترکیستی در داخلِ کشور، که سر آن دارد تا با نامِ «هویت‌طلب» شناخته شود، با دستگاههای اطلاعاتی ـ امنیتیِ بیگانه بارها ازسویِ دلسوزانِ کشور افشا و بررسی شده است و در این میان، هر از گاهی هم، اسنادی در تأیید سخنانِ آنان به بیرون درز پیدا می‌کند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، دو سندِ زیر از ویکی‌لیکس را که بسیار شوکه‌کننده‌ و نشانگرِ شیوه‌های تبلیغاتی و پیشرویِ این جریانِ خزنده‌ی ضدِ ایرانی است، «ع. ششگلانی»، از پژوهشگرانِ تاریخ و سیاست، به فارسی ترجمه کرده است که از نظرتان می‌گذرد.
 سندِ نخست: سندِ «خیلی محرمانه»‌ی ویکی‌لیکس درباره‌ی ع. ل از سرانِ جریانِ پان‌ترکیستی
سندِ نخستِ ویکی‌لیکس، سندی «خیلی محرمانه» است درباره‌ی ع. ل از رهبرانِ جریانِ پان‌ترکیستیِ داخل. این سند گفت‌وگوی غلامرضا صبری تبریزی، رئیسِ کمیته‌ی هماهنگیِ آذربایجانیهای جهان، با مأمور یا مأموران آمریکایی را در سالِ 2007 شرح می‌دهد. این سند به وزارتخانه‌های دفاع، خارجه و شورای امنیتِ ملیِ امریکا فرستاده شده است.
بر پایه‌ی این سند، از راهِ سازمانی میانجی، دولتِ باکو، به ع. ل. حقوقی ماهیانه پرداخت می‌کند. صبری همچنین درخواستِ حمایتِ مالی از دولتِ امریکا برای ل. و همانندانِ او را کرده است.
* به گفته‌ی صبری در این سند، کمیته‌ی هماهنگیِ آذربایجانیهای جهان، «از حکومتِ جمهوریِ آذربایجان پشتیبانیِ مالی دریافت می‌کند».
* به گفته صبری، حکومتِ جمهوریِ آذربایجان از سازمانِ او و دیگر سازمانها به عنوانِ سازمانهای نیابتی برای حمایت از آذریهای ایران استفاده می‌کند، بدون آنکه خشمِ حکومتِ ایران را بینگیزد. به گفته‌ی سند، صبری فردی نزدیک به حیدر علی‌اف بود و مشاورِ غیرِ رسمی الهام علی‌اف است.
* صبری در خلال گفت‌وگویش، اشاره می‌کند که سازمان او به خانواده‌ی ع. ل. و دیگر زندانیانِ آذری 200 دلار [سه میلیون تومانِ امروز]، ماهیانه، کمکِ مالی می‌کند. وی به مأمورِ آمریکایی پیشنهاد می‌کند که آمریکا باید اعضای معتمدِ سازمانِ او را حمایتِ مالی کند تا به افرادی مانند ع. ل. کمک شود.
اصلِ سند را از ویکی‌لیکس در «اینجا» مطالعه کنید.
 
سندِ دوم: جدایی‌طلبی در پوششِ «فعالیتِ فرهنگی» و طلبِ کمک از دستگاههای اطلاعاتیِ خارجی
این سند که در میانِ اسنادِ «سری» طبقه‌بندی شده است، به گفت‌وگوی ع. ح. ا. با مأموری امریکایی، در دومِ دسامبرِ ۲۰۰۸ در حاشیه‌ی کنفرانسِ حقوقِ بشر در استانبول، می‌پردازد که متنِ آن به وزارتِ امورِ خارجه‌ی امریکا فرستاده شده است. سخنانِ ا. به مأمورِ امریکایی شیوه‌ی فعالیتهای او و همگنانش را در ایران روشن می‌کند.
گفتنی است، ع. ح. ا. که نامش در این سندِ ویکی‌لیکس دیده می‌شود، نزدیکِ سی سال است که نشریه‌ها، سایتها و مجله‌هایی گوناگون در تبریز منتشر می‌کند و همواره خود را هویت‌طلب و دوستدارِ نظام معرفی می‌کند، لیک نامبرده در این سند، همان‌گونه که در دنباله خواهید دید، خواستارِ کمکِ مالی از «صندوق دموکراسیِ ایران» شده است، و از سویی دیگر، بر پایه‌ی سیاستهای حمایتیِ وزارتِ ارشاد از رسانه‌ها، می‌بایست تا کنون دهها میلیون تومان یارانه‌ی نقدی و غیرِ نقدی از این وزارتخانه و از پولِ ملتِ ایران برای انتشارِ رسانه‌های قوم‌گرایانه‌اش گرفته باشد. او نه تنها خواستارِ کمکهای سیاسی و مالی امریکا است که به امریکاییها رهنمود می‌دهد که چگونه بیانیه‌هایشان را تنظیم کنند تا برای آنها در ایران حساسیتی ایجاد نکند. نکته‌ی عجیب اینکه او از «دوستانِ داخلِ حکومتِ» خود نام می‌برد. پرسش اینجا است که این کسان که از قوم‌گرایان پشتیبانی می‌کنند کیستند و در کدام نهادها فعالیت دارند؟!
کنون بخشهایی از سندِ سرّی ویکی‌لیکس درباره‌ی گفت‌وگوی این فرد با مأمورِ آمریکایی را بخوانید:
* سند می‌گوید، ا. درخواست کرده که همراه با یک واسطه با مأمورِ آمریکایی دیدار کند. او در تبریز زندگی و مجله‌ی «آذرتُرک» را منتشر می‌کند.
سند می‌گوید، ا. به خاطرِ دیدار با ما مضطرب بود اما توضیح داد که به ریسکش می‌ارزد؛ چراکه او را قادر ساخته تا چالشهایی را که به گفته‌ی او، «جنبشِ آذری» (تعبیری که برای حرکتِ شماری قوم‌گرا به کار می‌برد) با آن روبرو است، به حکومتِ ایالاتِ متحده انتقال دهد و دیدگاهِ حکومتِ امریکا درباره‌ی فعالیتهای قومیِ آذریها را بشنود.
* ا. به مأمورِ امریکایی می‌گوید، جنبشِ قومیِ آنها رویِ مسائلِ فرهنگی تمرکز کرده است؛ چراکه اینگونه مسائل حاشیه‌ی امنیت دارند و فضایی بیشتر را برای فعالانِ قومی فراهم می‌کنند. او سپس می‌گوید که «اهدافِ سیاسی» را به بلندمدت موکول کرده‌اند.
* ا. می‌گوید که تا زمانی که اهدافِ جنبش معتدل و مسالمت‌آمیزند، جنبشِ قومی قادر خواهد بود تا به «حمایت بی سروصدای دوستانِ داخلِ حکومتِ ایران» تکیه کند. در این میان، تلاشهای او در انتشارِ نشریه‌ها و وبسایتهای فرهنگی به ایجادِ یک سازمانِ مردمی و در نهایت یک «جنبشِ سیاسیِ» کارآمد تبدیل شود.
* از نظر ا.، «جنبشِ قومیِ آذری» به دلیلِ ساختارِ انعطاف‌پذیر و اهدافِ محاسبه‌شده‌اش، موفق‌ترین جنبشِ قومیِ ایران است. به گفته‌ی او جنبشِ قومی عربهای خوزستان تماس با جنبشِ قومیِ آذری را آغاز کرده تا از الگوی آنها پیروی کند.
* ا. عاجزانه درخواست می‌کند که «حکومتِ امریکا باید توجه واقعی به حقوقِ قومی در ایران داشته باشد».
* ا. در عین حال به مأمورِ آمریکایی هشدار می‌دهد که بیانیه‌های حمایتی امریکا باید در عبارت‌پردازی دقت کنند و اینکه «اینگونه بیانیه‌ها نباید به مساله‌ی هسته‌ای یا تغییرِ رژیم پیوندی داشته باشند و فقط بر حقوقِ قومی تمرکز کند وگرنه رژیم ما را به عنوانِ عواملِ بیگانه تصویرسازی خواهد کرد».
* به گفته‌ی سند، ا. به مأمورِ امریکایی می‌گوید، «ما از هرگونه بیانیه‌های بیشتر حمایتی که حقوقِ فرهنگی، زبانی و خودمختاریِ فرهنگیِ ما را پشتیبانی کند، استقبال می‌کنیم، اما سیاسی هیچ چیز؛ هیچ چیزی که برای تهران خیلی حساسیت‌زا باشد».
* ا. می‌گوید که حمایتِ حکومتِ امریکا از اهدافِ ما مساله‌ی بسیار حساسی است و ریسک دارد، اما «این چیزی است که ما می‌خواهیم» و «می‌خواهیم در بلندمدت توسعه دهیم».
پرسش او درباره‌ی کمکِ مالی برای به حداکثر رساندنِ تیراژِ مجله‌اش یا ساختنِ وب‌سایتِ گردشگری یا ایجادِ کادر برای وب‌سایت یا مجله‌اش برای روزنامه‌نگاریِ اینترنتی بود.
* در نهایت مأمور یا مأموران آمریکایی گزارش می‌دهد/ می‌دهند که ما به او قول دادیم که درباره‌ی صندوقِ دموکراسیِ ایران [حمایتِ مالی] از طریقِ واسطه‌ای که این دیدار را فراهم کرد، اطلاعات بفرستیم. مأمور آمریکایی در پایان گزارشش می‌گوید، مگر اینکه دستورالعمل به گونه‌ای دیگر باشد، ما اطلاعات درباره‌ی صندوقِ دموکراسیِ ایران 2008 و برنامه‌ی «کمک‌هزینه‌های کوچکِ» ایران را به واسطه/ همکار ا. می‌فرستیم که او هم آنها را به ا. ارسال کند.
اصلِ سند را از ویکی‌لیکس در «اینجا» مطالعه کنید.
کد مطلب: 104080
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


حبیب
Iran, Islamic Republic of
اینها برای عمو سام حکم دستمال توالت را دارند
فعلا" در حال مالیده شدن به عمو سام هستند
بعد از قضای حاجت، راهی زباله دان خواهند شد!
سعید حسن زاده
Iran, Islamic Republic of
به عنوان یک ایرانی آذری فعالیت این گروه های پان ترک را به شدت محکوم می کنم. این جیره خواران آرزوهای خود را به گور خواهند برد.
Australia
پان ترکها با حمایت کامل میت و سیا در تمام ارکان حکومت از فرمانداریها و شهرداریها تا استانداری و قوای مجریه و مقننه و قضاییه نفوذ دارند و به عنوان شیعه های به شدت انقلابی روز به روز بیشتر باعث انزوای ایران و نابودی اقتصاد و فرهنگ ایران میشوند و هدف اصلی استفاده از امکانات و ثروت ملت ایران برای نابودی خود ایران و در انتها تجزیه ایران هست.در ایران پان ترکان پنهان هر کس را بخواهند به عرش میبرند و هر کس که ایران پرستی کند از ارکان و سلسله مراتب حکومتی بیرون میکنند.
صدیق
United States
باید ملت ایران یک بار برای همیشه تکلیفش را با این عوامل بیگانه که راست راست راه می روند و به تاریخ و فرهنگ ایران که یکی از کهن ترین تاریخ و فرهنگهای جهانی است دشنام می دهند به زبان فارسی دشنام می دهند به بزرگان ایران دشنام می دهند در عین حال به دروغ خودشان را دوستدار جمهوری اسلامی هم معرفی می کنند روشن کند اگر حکومتیها و نهادهایی که باید امنیت ایرانی را برقرار کنند در خواب هستند ما به عنوان ملت ایران بیداریم و مشت محکمی در دهان این ایران ستیزان خواهیم زد
Iran, Islamic Republic of
چرا اسم کامل اینها را افشا نمی کنید ! چرا باید نام خیانت پیشگان به ملت بزرگ ایران پنهان باشد ؟ اینها باید جوابگو رفتار وطن فروشانه خود باشند
Iran, Islamic Republic of
عباس لسانی همان ع ل است
Iran, Islamic Republic of
معلوم نیست که این جماعت از جان ایران و ایرانی چه میخواهد. در کل ارکان هستند. دهها تلویزیون و مجله و سایت و ... هم دارند. هم قدرت سیاسی دارند و هم قدرت اقتصادی و ان گاه دم از هویت طلبی !!! هم می زنند ! آن چیزی که به یغما رفته است هویت ایرانی است نه هویت این جماعت !!
سپیده
United States
«ع. ششگلانی»، از پژوهشگرانِ تاریخ و سیاست
یه کاربر توییتری با اسم مستعار رو دارید پروموت میکنید؟
مهران
Iran, Islamic Republic of
چرا فکر می کنید محدوده جغرافیائی یا نامی که منطقه دارد مهم تر از افراد و خواسته های آنهائی است که در آن منطقه زندگی می کنند ؟
Iran, Islamic Republic of
چنین فکری نمیکنیم خواست ما افراد ساکن در آنجا از بین رفتن تفکر نژاد پرستانه پانترکیسم است
آریو
Iran, Islamic Republic of
خدا رحمت کناد ستارخان و باقرخان را ! اینها آبروی آن بزرگواران را هم میبرند.