پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

تدوین سازوکار اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام

چهارمین جلسه «کمیسیون خاص» با موضوع بررسی و تدوین سازوکار و فرایند «ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام» برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار شد، بحث درباره تدوین سازوکار و فرایند ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت و اعضای جلسه به بررسی ابعاد گام سوم ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی در اجرا، پرداختند.
پس از تبادل نظر اعضای جلسه درباره شروط اثربخشی سیاست‌ها در مرحله اجرا، تاکید شد که سیاستی اثربخش است که «اهداف سیاست در قوانین و مقررات و در صورت لزوم در ساختارها و ابزارهای اجرای سیاست منعکس شده باشد» همچنین «در اثر اجرای سیاست، شاخص‌های مرتبط با اهداف سیاست، در بازه زمانی قابل ارزیابی، محقق شده باشد.»
در ادامه جلسه در زمینه شروط کارآمدی یک سیاست کلی بحث و تبادل نظر و تاکید شد سیاستی کارآمد تلقی می‌شود که «راهبردهای سیاست منجر به تحقق اهداف سیاست با بازدهی بالا (با کمترین منابع و صرف کمترین هزینه و بیشترین عایدی) شده باشد.» و «راهبردهای سیاست در قوانین و مقررات و اقدامات اجرایی و در صورت لزوم در ساختارها و ابزارهای اجرای سیاست منعکس شده باشند.»
در این جلسه، برای ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی، «استفاده از روش‌های علمی و کارشناسی معتبر و بهره‌گیری از همکاری دستگاه‌ها و مراکز علمی و نخبگانی مربوط» مصوب شد.
ذوالقدر در این جلسه بر تعیین «مرجع ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست کلی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که در این زمینه پیشنهاداتی مطرح و مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
«بررسی تناسب شاخص‌های ارزیابی با اهداف سیاست‌های کلی» نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و ادامه تدوین و بررسی سازوکار و فرایند ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام به جلسه بعد موکول شد.