پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

رد تقاضای فرجام خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان خودرو

تقاضای فرجام خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان خودرو نسبت به دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ تقاضای فرجام خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان خودرو نسبت به دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی کشور رد شد.
شعبه دیوان عالی کشور اعلام نمود: با توجه به گزارش مفصل و تحقیقات لازمه از سوی بازپرس و صدور کیفرخواست با در نظرگرفتن گزارش کارشناسان محترم مبنی بر اینکه متهمان پرونده فرجام خواهان با وصف عجز از ایفای تعهدات قبلی که فروش نموده و قادر بر ایفای آن نبودند مجدداً اقدام به پیش فروش نموده اند و هم چنین تعداد پیش فروش بیش از مجوز صادره بوده است، رای صادره مطابق قانون و مقررات صادر شده است.
دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان، رأی صادره را ابرام نمود و در مورد یکی از متهمان با توجه به لایحه و مدارک ارائه شده مستنداً به بند 2 قسمت ب از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه رسیدگی کننده اعاده نمود.