يکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

سامانه «سهما» تا ۱۸ دی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی باز است

سامانه «سهما» مجددا از امروز به مدت یک ماه برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرایرانی که از ثبت نام در این سامانه جامانده بوند باز شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس شیوه نامه تحصیلی سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲، مدارس در صورتی مجاز به ثبت نام دانش‌آموزان اتباع غیر ایرانی هستند که این دسته از دانش آموزان در سامانه «سهما» (سامانه هوشمند مدیریت اتباع) اطلاعات خود را درج و ثبت نام کرده باشند.
امسال همه دانش آموزان اتباعی که غیرقانونی در کشور هستند نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه «سهما» وزارت کشور به آدرس irmigrationorg.ir برای ثبت نام در مدرسه اقدام کنند.