پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

ردپای اطلاعات سپاه در بازگرداندن اموال بابک زنجانی به ایران

سردار رمضان‌شریف سخنگوی سپاه پاسداران درباره همکاری سازمان اطلاعات سپاه برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به ایران، گفت: یک نکته ای به اعتقاد من حتما باید به آن اشاره کنیم موضوعی بود که افکار عمومی چندین سال درگیر آن بود، که آن هم موضوع بابک زنجانی و اموال به غارت رفته مردم عزیز ایران است. من فکر می کنم در این سال‌ها خیلی پیرامون این موضوع در حوزه رسانه و افکار عمومی بحث شده است.
سخنگوی سپاه پاسداران ، ضمن تشکر ویژه از رئیس قوه قضائیه به دلیل اهتمام وی در برگرداندن اموال بابک زنجانی به داخل کشور گفت: سازمان اطلاعات سپاه در دو موضوع به قوه قضاییه کمک کرد اولین موضوع کشف و شناسایی این اموال بود که فرایند پیچیده ای داشت، نکته دوم که به اعتقاد من اهمیتش از موضوع اول کمتر نیست، برگرداندن این اموال به داخل کشور بود.
وی گفت:رسانه‌ها باید به این موضوع، احقاق حق ملت ایران که با مدیریت قوه قضاییه و همکاری اطلاعات سپاه صورت گرفت بپردازند.