پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

تذکر دیوان محاسبات کشور به سازمان تامین اجتماعی

دیوان محاسبات کشور به سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم استقرار حساب واحد با صدور درخواست وجه الکترونیکی و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفع نهایی تذکر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و‌ امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی بدلیل عدم اجرای بند ه تبصره بیست قانون بودجه به سازمان تامین اجتماعی تذکر داد.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور شفافیت و پایداری مالی صندوق بازنشستگی نسبت به استقرار حساب واحد با صدور درخواست وجه الکترونیکی و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفع نهایی اقدام کند که با توجه به بررسی‌های بعمل آمده هیچگونه عملکردی در این خصوص توسط سازمان تامین اجتماعی انجام نشده است.