چهارشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۳

بهترين زمان براى درمان مشكلات رفتارى كودكان

کبری حسینی
بهترين زمان براى درمان مشكلات رفتارى كودكان از جمله لجبازى، رفتارهاى مقابله اى و پرخاشگرانه چه زمانى است؟
كودكان پيش از دبستانى كه با شدت و مدت زيادى شاهد مشكلات رفتارى والدين و يا مراقبان خود هستند به احتمال بيشترى رفتارهاى پرخاشگرانه مقاوم به در مان از خود نشان مى دهند زيرا كودكى كه شاهد پرخاشگرى از جانب مراقبان خود مى باشد قدرت تشخيص اين رفتار( پرخاشگرى) را به عنوان يك رفتار ناسازگارانه ندارد و در ديگر موقعيت‌ها نيز از اين رفتار به جهت كنترل محيط استفاده مى كند.
بهتر است براى كودكانى كه مشكلات رفتارى و پرخاشگريشان تبديل به يك رفتار پايدار و مقاوم شده است و براى آنها مشكلات رفتارى حاد را بوجود آورده است در سالهاى پيش از ورود به مدرسه درمان صورت گيرد.
عدم درمان مشكلات رفتارى در اين كودكان روند رشد اجتماعى شدن، رشد توانمنديها و مهارتهاى ارتباطى و تحصيلي آنها را دچار مشكل مى كند . در سنين پيش از دبستان به دليل عدم ورود كودك به جمع همسالان راهبردهاى درمانى به گونه اى كاربردى تر توسط والدين انجام مى شود و ميزان الگو گيرى كودكان از همسالان خود نيز كمتر است و راحت تر با توجه مثبت والدين به رفتارهاى سازگارانه اين رفتارها را شدت مى بخشند.
معاونت اجتماعی کلانتری ۱۱۴ غیاثی