خودرو
 
راهكار موقت براي خودروهاي فاقد استاندارد
افزایش ضریب ایمنی محصولات ایران خودرو
مدیریت کروز برای سایر صنایع الگو شود
تولید خودرو برای همه تعهدات معوق سایپا
انتخاب متقاضیان پنج محصول ایران‌خودرو
حمایت از اشتغال و اشتغالزایی در کروز
بومی سازی و تولید انبوه قطعات در کروز
تکمیل خودروها با تخصیص ارز برای چراغ‌سازان
افزایش سرمایه بیمه پارسیان
ادامه فرآیند واریز وجه پیش فروش سایپا