۶
۲
دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۴
'گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» از وضعیت نامناسب جانوران خیابانی

کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد

چندی است که در هر کوی و برزن گربه‌هایی را می‌بینیم که یا آسیب‌دیده‌اند و لنگ‌لنگان می‌خرامند یا از شدتِ گرسنگی گوشه‌ای نومیدانه کِز کرده‌اند و به سرنوشتی ناروشن خیره شده‌اند.
وضعیتِ اسفناک گربه‌های خیابانی در ایران و بی‌توجهی شهرداریها.
وضعیتِ اسفناک گربه‌های خیابانی در ایران و بی‌توجهی شهرداریها.
چندی است که در هر کوی و برزن گربه‌هایی را می‌بینیم که یا آسیب‌دیده‌اند و لنگ‌لنگان می‌خرامند یا از شدتِ گرسنگی گوشه‌ای نومیدانه کِز کرده‌اند و به سرنوشتی ناروشن خیره شده‌اند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، شیوه‌ی برخوردِ مردمانِ یک جامعه با جاندارانِ پیرامونی خود سنجه‌ی فرهنگِ مردمانِ آن کشور و نشانگرِ ژرفای جان و جهان‌بینی آنان است.
در ایرانِ باستان، نیاکانِ ما، به چهارِ عنصر آب، باد، خاک و آتش ارج و آزرمِ فراوان می‌نهادند؛ به دیگر سخن، پاسداشتِ منابعِ آبی از دریاها و رودخانه‌ها و نهرها گرفته تا چاهها و کاریزها، هوایی که تنفس می‌کنیم، آتشی که شعله‌ی زندگی به اخگرهای آن وابسته است و زمینی که بر آن راه می‌رویم و خوراک خویش را از آن برمی‌گیریم، نه تنها وظیفه‌ی دینیِ نیاکانمان بود که بنیادِ و پایه‌ی زندگیِ آنان به شمار می‌رفت. در این میان، جانداران نیز ارجی بسیار داشتند تا آنجا که یکی از اَمشاسپندان که نامش «بهمن»، به معنای «اندیشه‌ی نیک»، است موکل و پشتیبانِ جاندارانِ سودمندِ سراسرِ گیتی و مظهری از خردِ آفریدگار بود. چنین اگر کسی، جانداری همچون گاو یا گوسفند یا خر یا سگ یا گربه‌ای را می‌آزرد نه تنها آن جانورِ را آزرده بود که در واقع، «بهمن» را که نگهبانِ جانوران است از خویشتن
شیوه‌ی برخوردِ مردمانِ یک جامعه با جاندارانِ پیرامونی خود سنجه‌ی فرهنگِ مردمانِ آن کشور و نشانگرِ ژرفای جان و جهان‌بینی آنان است. در جامعه‌ای که جانورانشان از احترام برخوردار نباشد، شهروندان آن جامعه نیز هرگز کرامتِ انسانی‌شان لحاظ نخواهد شد.
آزرده کرده بود و چنین، ارجِ جانداران تا بدان پایه است که یکی از مهم‌ترین جشنهای ایرانی، «جشنِ بهمنگان»، که در بهمن‌روز از بهمن‌ماه، برابر با دوم بهمن‌ماهِ باستانی (۲۶ دیماهِ به گاهشماریِ امروز)، برگزار می‌شود، ویژه‌ی ستایش از جانورانِ سودمند و پاسبانِ آنان، یعنی بهمن (اندیشه‌ی نیک) است.
بدبختانه، مردمانی که نیاکانشان چنین زیست‌بومِ خود و جانورانِ پیرامونِ خویش را پاس می‌داشتند و می‌پاییدند، امروزه، برخی از آنان، احترام و ارجی بسیار کم برای حیوانات قائل‌اند تا آنجا که نه تنها روزی نیست که خبر از حیوان‌آزاری به گوش نرسد که نسلِ سگان به کلی از شهرها و دههای ایران برانداخته‌ شده است و وضعیتِ گربه‌های شهری که نه تنها آزاری به انسان نمی‌رسانند و با بازیگوشیهایشان جلوه‌ای از حیات و سرخوشی را به انسانها پیشکش و با خوردنِ موشها و سوسکها بیماریهای خطرناکِ طاعون و تیفوس و ... را نیز از محلِ زندگی‌مان دور می‌کنند، بسیار نابسامان است، و بی‌گمان، اگر نبودند شهروندانی دلسوخته که از دسترنجشان، در این وانفسای اقتصادی، خوراکی بدین گربه‌ها دهند یا تیمارشان کنند چه بسا تا کنون نسل گربه‌ها نیز در شهرها و روستاهای ایران ورافتاده بود.
در همه‌جای جهان «شهرداریها» وظیفه‌ی مراقبت از سگها و گربه‌ها و دیگر جانوران
در ایرانِ باستان جانداران ارجی بسیار داشتند تا آنجا که یکی از اَمشاسپندان که نامش «بهمن»، به معنای «اندیشه‌ی نیک»، است موکل و پشتیبانِ جاندارانِ سودمندِ سراسرِ گیتی و مظهری از خردِ آفریدگار بود.
را بر عهده دارند؛ و این آن چیزی است که نه تنها شهرداریهای ایران از زیرِ بارِ مسئولیت آن شانه خالی کرده‌اند که تلخ‌تر و ناگوارتر اینکه به جای سرپناه دادن و تیمار آنها، خود چونان قصابان بر سر گذرها برای کشتار این جانوران کمین کرده‌اند، تا آنجا که حتی به سگی که در حال شیردادن به توله‌هایش نیز بوده است رحمی روا نداشته‌اند!
ایران در حالی جزء عقب‌افتاده‌ترین کشورها در زمینه‌ی حقوقِ حیوانات است که کشورِ همسایه‌مان، ترکیه، پیشرو در زمینه‌ی رعایتِ حقوقِ جانوران به شمار می‌رود. استانبول، مهم‌ترین شهرِ ترکیه، خانه‌ی گربه‌ها خوانده می‌شود و در آن شهر گربه‌های خیابانی در همه‌جا از خوراک‌خوریها گرفته تا کتابفروشیها و حتی مسجدها آزادانه رفت‌وآمد و زندگی می‌کنند تا آنجا این گربه‌ها به بخشی از فرهنگِ شهروندانِ استانبول و نمادی از هویت این شهر بدل گردیده‌اند.
در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه که همگی نیز مسلمان‌نشین‌اند، انبوهِ گربه‌ها و سگها، بی آنکه کوچک‌ترین ترسی از رهگذران داشته باشند، با حلقه‌ای زردرنگ در گوش، تنها یا در گله‌های چهار پنج تایی در جای‌جای شهر دیده می‌شوند. این حلقه‌ها نشان می‌دهد که این سگها و گربه‌ها شناسنامه‌دار هستند، واکسینه شده‌اند و از دیگر خدماتِ شهرداری
وضعیتِ گربه‌های شهری که نه تنها آزاری به انسان نمی‌رسانند و با بازیگوشیهایشان جلوه‌ای از حیات و سرخوشی را به انسانها پیشکش و با خوردنِ موشها و سوسکها بیماریهای خطرناک را نیز از محلِ زندگی‌مان دور می‌کنند بسیار نابسامان است.
همچون مراقبت، سرپناه و خوراک نیز برخوردارند.
شهرداریها در ترکیه نه تنها موظف‌اند که خوراک و پناهگاه برای سگها و گربه‌ها فراهم کنند که باید آنها را نیز واکسینه کنند و در زمانهایی که شمارشان بیش از اندازه رو به فزونی رفت برای کنترلِ جمعیتشان آنها را در درمانگاههایی که شهرداری بدین منظور تجهیز کرده است عقیم سازند. در تمام این مراحل، پلیسهای ترکیه نیز یاری‌دهنده‌ی شهرداریهای این کشورند.
بوستانهای ترکیه مرکزِ رسیدگی به جانداران است. در این بوستانها ظرفهای آب و خوراک برای سگها و گربه‌ها گذاشته‌اند و کلبه‌هایی نیز برایشان ساخته‌اند. پرندگان نیز بی‌نصیب نیستند و از آب و دانه و در برخی موارد آشیانه هم برخوردارند. شهروندان نیز خود در این زمینه نقشی فعال ایفا می‌کنند. تا آنجا که دیدن صحنه‌های نوازشِ سگها و گربه‌های خیابانی یا نشستن پرنده‌ها بر دوش کسانی که برایشان دانه می‌ریزند تصویری عادی در شهرهای این کشور است.
مثال از کشورهای دوردست یا اروپایی نیاوردیم، از ترکیه نمونه آوردیم تا نشان دهیم که در کشوری مسلمان که در همسایگی ما نیز قرار دارد، شهرداری و شهروندان چگونه با گربه‌ها و سگها و پرندگان رفتار می‌کنند و شهرداریهای ما و برخی از شهروندان ما چگونه؟!
تا دیرتر نشده است باید دست به کار شد. نخست باید قوانینِ لازم در زمینه‌ی حمایت
اگر نبودند شهروندانی دلسوخته که از دسترنجشان، در این وانفسای اقتصادی، خوراکی بدین گربه‌ها دهند یا تیمارشان کنند چه بسا تا کنون نسل گربه‌ها نیز در شهرها و روستاهای ایران ورافتاده بود.
از حقوقِ حیوانات و فعالان این عرصه در مجلس تدوین و تصویب شود. همچنین فرهنگِ عمومی ازراهِ رسانه‌ها و مدرسه‌ها به یاریِ انجمنهای مردم‌نهادِ فعال در حقوقِ حیوانات، که روز به روز به شمارشان نیز افزوده می‌شود، بالا رود. با تصویبِ قوانینِ موضوعه و بالارفتنِ فرهنگِ عمومی، شهرداریهای سراسرِ ایران نیز موظف به مایه‌کوبی یا واکسیناسیون و نیز ساختِ سرپناههای مناسب و تهیه‌ی خوراک برای سگها و گربه‌ها و دیگر جانورانِ خیابانی شوند. در کنار اینها باید درمانگاههایی نیز برای رسیدگیِ پزشکی به این جانوران ساخته شود.
به هر روی، باید در این زمینه‌ها سخت کوشا بود تا عقب‌افتادگیها را جبران و آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا در جامعه‌ای که جانورانشان از احترام برخوردار نباشد، شهروندان آن جامعه نیز هرگز کرامتِ انسانی‌شان لحاظ نخواهد شد.


«مصطفا اِفِه» پیشنمازِ مسجدِ «عزیز محمد هدایی» در استانبول در حالِ نوازشِ گربه‌ای خیابانی در محرابِ این مسجد:
لللل

گربه‌ای میانِ نمازگذارانِ استانبولی:


گربه‌ی لمیده بر پیشخوانِ کتابفروشی‌ای در استانبول:


گربه‌ای در استابنول که شهروندی خوراک و سرپناه برایش فراهم کرده است:


گله‌ای چهارتایی از سگها در یکی از خیابانهای آنکارا (فرتور از امیر هاشمی‌مقدم، از دانشجویان ایرانی در ترکیه):
کد مطلب: 93400
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


محمدمهدی
United States
بنظر من هم گربه باعث خیرو برکت میشه ننگ بر کسی که گربه ای را میکشد یا اذیت میکند. تشکر از این گزارش.
Australia
از خواندن این گزارش انسانی اشک در چشمانم جمع شد.
مهرداد
Greece
کاش مسئولان شهرداری فکری به حال این جانوران سودمند و مهربان بکنند و برای انها پناهگاهی باشند تا دیگر شاهد رنج کشیدن این موجودات بی گناه نباشیم.
داریوش
Iran, Islamic Republic of
انسان واقعا موجود خودخواهی است. جانورانی مثل سگ و گربه نیز حق زندگی دارند. چرا ما به خود اجازه می دهیم هر طور که می خواهیم با انها رفتار کنیم.
مسعود
Germany
چه عجب یک نگاه درست و فرهنگی به مسئله ی حیوانات شهری در رسانه های ایران دیده شد. نمی دانم روزنامه نگاران ایرانی چه دشمنی با این جانوران بیچاره دارند که هر وقت هر روزنامه ای را باز میکنی از ول بودن سگ و گربه در شهرها شکایت می کند. خوشبختانه خود مردم اگاه تر از رسانه ها هستند و کم کم این فرهنگ عقب افتاده روزنامه نگار جماعت را که فقط نوک دماغش را می بیند پس خواهند زد و انها را وادار خواهند کرد که به خواست مردم در احترام نهادن به دیگر جانوران نیز توجه کنند.
ناهید
Switzerland
آخی، چه عکسهای قشنگی
کاش از صحنه ها در ایران هم ببینیم