۰
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۱۸

حقایق امروز جامعۀ ما و خواست ملّی

کمال الدّین پیرمؤذن
حقایق امروز جامعۀ ما و خواست ملّی
غالب جوانان و هموطنان که موضع انتقادی – اعتراضی به جناح انحصار و کنج اندیشی و فکر
خشونت طلب پایدارچی ها دارند از اعتقادات اصولی اسلامی برخوردارند و کم و بیش نسبت به احکام
آن عاملند و به وطن ایران و ملیّت ایرانی و منافع و مصالح آن، علاقه و پایبندی دارند. آنان نسبت به
روابط تجاری و حتّی سیاسی دولت با کشورهای خارجی از حیث منافع ملّی و تقدّم دادن آن بر هر منفعت
دیگری، حساسیّت نشان می دهد و فکر و باور و گفتۀ آنان این است که فدا کردن منافع و مصالح عمومی
جامعه را در پیشگاه مصالح فردی یا گروهی با عقاید مسلکی و مرامی و سلیقۀ سیاسی برنمی تابد. البتّه
کم و بیش دغدغۀ اقتصادی و برای برخی رعایت کامل حقوق اساسی اقوام ایرانی و حقّ شهروندی بجد
مطرح است. نسبت به تمامیّت استقلال و اقتدار ایرانی حساس است و در برابر فرهنگ بیگانۀ افراطی،
بویژه طالبانی و داعشی، بر هویّت و ویژگی های مثبت ملّی تأکید دارد و حاکمیّت ملّی و دموکراسی را
فریاد می کنند.
بها دادن به فرهنگ ملّی پیشینه دار و سبک زندگی آزادانه، اکنون تولّدی نوین یافته است. در مورد اسلام
و مسئولیّت مذهبی خویش همان سبک و شیوه ای که سیّد جمال الدّین اسدآبادی در نیمۀ دوّم قرن نوزدهم
به کار بَرد را اینان در قرن حاضر تجربه و پای بند و مدافع هستند. در سال های اخیر که دولت ها و
مجالس شورای اسلامی کشور، با انقلابی نماها یا اصلاح طلبی های نمایشی در حال افول بوده و است.
نسل های امروزی طالب دموکراسی راستین و نجات آن از چنگال اصلاح طلبان خود حق پندار خود
بزرگ بین هستند. جبهۀ پایداری که در برخورد با واقعیّات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بناچار حمایت
از ارتباط با دوّل شرقی و عربی را در پیش گرفته است با نادیده گرفتن یکی از جوهرۀ نظام یعنی
جمهوری اسلامی، جمهوریّت و آزادی را با خلل مواجهه ساخته و انحصار دیانت مورد قبول جریان
حجتیّه، باورنوری ها را بطرز گسترده در جامعه فراهم آورده و با بها دادن عملی به اسلام من درآوردی
و کجروی های دینی و مذهبی را، ظواهر غیرناب دین و آیین اسلام را در جامعه نَضج داده و مردم را
از اسلام ناب محمدّی و دین واقعی، فراری داده است.
تمام این تغییر و تحوّلات بینشی و رفتاری در کشور با به قدرت رسیدن روحانیّت عضو جبهۀ پایداری
حاکم در حوزه و عرصۀ قدرت سیاسی در سال های اخیر و بی کفایتی پایدارچی ها در عرضۀ مدیریّت
اقتصادی و بویژه دیپلماسی بین المللی و تعامل با کشورهای غربی و عضو گروه 1+5 و سلب آزادی
های فردی و اجتماعی هموطنان و ... ضمن فشارها و خساراتی که بر قشرهای مختلف جامعه بخصوص
اهل معرفت و فرهنگ، بانوان و جوانان، اقوام و احزاب، تفکّر و دلسوزی، خطّ امامی و میهن پرست
نسبت به مَلک وارد ساخت، بر پیکرۀ کلّی ملّت و میهن ایرانی نیز ضربات و خسارات سنگین و جبران
ناپذیری را با فراهم نمودن اعتراضات و اغتشاشات و نارضایتی ها و نامهربانی ها وارد نمود. خسارات
مادّی و تضییع منابع و ذخایر طبیعی مثل نفت و معادن و جنگل ها و اختلاس و حیف و میل بیت المال،
یک وجه این خسارات است، اجبار نیروهای متخصّص انسانی و سرمایه های مالی به ترک کشور و
مسلّط ساختن فضای سرکوب، افترا و تحقیر نسبت به افراد فرهیخته و دانش آموخته و هنرمند و متفکّر
جامعه، وجه دیگر این خسارات است. به این جهت امروزه در نزد مردم بطرز عام و در نزد جوانان و
 
2
 
بانوان و اقوام بطور خاص حاکمیّت مکتب ترویجی و پای بندی پایدارچی ها، به صورت امری مقابل و
مغایر با آرمان های انقلاب و امام و شهدا و منافع ملّی و مصالح دینی و اسلام ناب محمدّی درآمده است.
بدین ترتیب در این فضای سرکوب و خشونت و نامهربانی و فشار شدید اقتصادی و سلب حقوق
شهروندی و در انزوا قرار گرفتن میهن عزیز ما ایران، ملّت و بویژه بانوان و جوانان سبک زندگی
جدیدی را طالب و فریادگر هستند. امروز نسلی از راه رسیده که به جای تسلیم در برابر باورها وگفتمان
موجود، می خواهد بر مبنای ادلّه صحبت و وفق قوانین جهان مدرن زندگی کند، نسلی که نمی پذیرد،
یک گروه پایدارچی مشکوک، یک نفر همچون جناب محصولی و پرجریان خاص دیگر، در کمال لذّت
زندگی کنند و زندگی رنج دیدگان بعد از مرگشان آغاز شود. تمدّن در نظر جوانان امروزی یعنی رهایی
انسان از انسان و دین در نظر آن نسل به دوران رسیده یعنی محبّت و نیکی، همان که پیامبر اسلام تأکید
فرموده اند که آیا: «اسلام به معنی محبّت و محبّت به معنی اسلام نیست؟». اینک رویکرد به جریان ملّی
و اسلام تسامح و تساهل و مهر و مهربانی و حاکمیّت ملّی در جامعۀ ما و سبک زندگی نوین و آزادانه،
نمودی جدّی، قوی و فراگیر در عموم جوامع ایران رشید اسلامی یافته است. به نظر می رسد گرایش به
برخورداری از حقّ سرنوشت خویش در انتخابات ها در جامعه پررنگ تر گردیده و به حاکمیّت حداقلی
در مراکز تصمیم گیری و قدرت تن دهی کم رنگ گردیده است. ملّت تیزهوش و حق طلب ایران زمین
خواستار تعامل با عموم ملل دنیا و گفتگو و مسالمت با همۀ ملّت ها، مسلک ها و مذاهب و سبک زندگی
و طالب صلح و رفع تحریم و آرامش و ترقّی مادّی است، این دادخواهی و حق طلبی و خواست ملّی،
نویدبخش پرشکوه دوران نوینی از تاریخ ملّت ستمدیدۀ ایران است. دورانی که با ویژگی های آزادی،
کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، استقلال و اقتدار ملّی، دانش و معرفت، معنویّت و عرفان دینی شناخته
می شود. عموم انقلابیّون راستین به همراه جوانان و بانوان و اقوام و گروه های مرجع ایران زمین و
همۀ آنانی که دل در گرو توسعۀ ایران و تعالی ایرانیان و پایاندهی به دوران به قدرت رسیدن اصلاح
طلبان و اصول گرایان و بویژه جبهۀ پایداری و بروز حاکمیّت ملّی را دارند، بی هیچ شائبه ای منادی
تحقّق این ویژگی ها در عرصۀ عمومی جامعه هستند.
کد مطلب: 196531
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *