۲۶
۱
پنجشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۹
پاسخی به دروغ و توهین شهریار زرشناس به کوروش در شبکه‌ی ۴ صداوسیما

هرودوت درباره‌ی کوروش بزرگ چه گفته است؟

هرودوت کوروش را ـ نه چونان‌که شهریار زرشناس به دروغ از او نقل می‌کند: «یک جنگجوی متجاوزِ خونریز» که ـ «پدر»، «مهربان»، «انسان‌دوست»، «در اندیشه‌ی آسایشِ رعایای خود»، «نیکی‌کننده به ایرانیان»، «دلیرترین» و «جذاب‌ترین» می‌داند.
هرودوت کوروش را «نیکی‌کننده به ایرانیان» دانسته است.
هرودوت کوروش را «نیکی‌کننده به ایرانیان» دانسته است.
چهارشنبه‌شب، سومِ امرداد، از شبکه‌ی چهارِ صداوسیما برنامه‌ای به نامِ «زاویه» با موضوعِ «پرسش از آینده‌ی سازمانِ سمت» پخش شد که در آن شهریار زرشناس، عضوِ پژوهشگاهِ فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، و حجت‌الاسلام محمد ذبیحی، سرپرستِ سازمانِ انتشاراتِ سمت، درباره‌ی کارنامه‌ی سازمانِ سمت به مناظره نشستند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، در بخشی از این مناظره زرشناس با انتقاد از کتابهای تاریخیِ سمت آنها را «روایتِ جعلیِ آریایی» (!) دانست و با رگهایی متورم گفت: «حقیقت را بنویسید ... اگر درباره‌ی کوروش حرف می‌زنید بگویید هرودوت چه تصویری از کوروش ارائه داده است؟ هرودوت کوروش را یک جنگجویِ متجاوزِ خونریز می‌داند. هرودوت تصویری ایده آل از کوروش نمی‌سازد»(!).
جالب اینکه، این سخنان، بلافاصله، موردِ استقبالِ پان‌ترکیستهای تجزیه‌طلبِ خودمغول‌پندار، همچون گادتب با تیترِ «افشای روایت جعلی آریایی در کتب درسی رژیم نژادپرست فارس» (!)، قرار گرفت. سخنانِ زرشناس درباره‌ی «روایتِ جعلیِ آریایی» تنها در همین محافلِ ایرانستیزِ پان‌ترکیستی خریدار دارد و پاسخ بدین نیز جایی دیگر می‌طلبد، لیک درباره‌ی راستیِ «روایتِ آریایی» همین بس که معنیِ نامِ مقدسِ «ایران»، «سرزمینِ آریاییان» است.
در اینجا آهنگ آن داریم سخنانی که زرشناس درباره‌ی کوروشِ بزرگ به نقل از هرودوت بر زبان آورده با «تاریخِ هرودوت» بسنجیم تا
درباره‌ی راستیِ «روایتِ آریایی» همین بس که معنیِ نامِ مقدسِ «ایران»، «سرزمینِ آریاییان» است.
آن‌چنان که خودِ ایشان خواسته‌اند «حقیقت» را بنویسیم تا راست از دروغ و سره از ناسره بازشناخته شود. خوشبختانه ترجمه‌ای کامل و دقیق از تاریخِ هرودوت به قلمِ استادِ زنده‌یاد مرتضی ثاقب‌فر (نشرِ اساطیر در دو جلد) در دسترسِ همگان است که این گفته‌ها را می‌توان با آن راستی‌آزمایی کرد.
 
کوروش در آینه‌ی هرودوت
هرودوت که خود دشمنِ ایرانیان بود، کوروشِ بزرگ را ستوده است. وی کوروش را ـ نه چونان‌که شهریار زرشناس به دروغ از او نقل می‌کند: «یک جنگجوی متجاوزِ خونریز» که ـ «پدر»، «مهربان»، «انسان‌دوست»، «در اندیشه‌ی آسایشِ رعایای خود»، «نیکی‌کننده به ایرانیان»، «دلیرترین» و «جذاب‌ترین» می‌داند. هرودوت  در تاریخی که از او برجای مانده است به روشنی چنین ‌نویسد:
«کوروش پدر بوده است، زیرا ... کوروش مهربان و انسان‌دوست و در اندیشه‌ی آسایش رعایای خود» بود (کتابِ سوم، بندِ ۸۹).
«هنگامی که به کوروش رسید تمام خدماتِ او و نیکیهایی را که به ایرانیان کرده بود یادآور شد» (کتابِ سوم، بندِ ۷۵).
هرودوت، همچنین، در داستانِ چگونگیِ تولد، بالندگی و دستیابیِ کوروش به قدرت درباره‌ی ویژگیهای کوروشِ بزرگ چنین ‌نویسد:
«کوروش ... به دلیرترین و جذاب‌ترین جوانانِ هم‌سن‌وسالِ خود تبدیل گردید» (کتابِ یکم، بندِ ۱۲۳).
هرودوت درباره‌ی رفتارِ کوروشِ بزرگ با شاهانِ شکست‌خورده هم اشاره‌هایی دارد که نمایانگرِ
هرودوت که خود دشمنِ ایرانیان بود، کوروشِ بزرگ را ستوده است. وی کوروش را ـ نه چونان‌که شهریار زرشناس به دروغ از او نقل می‌کند: «یک جنگجوی متجاوزِ خونریز» که ـ «پدر»، «مهربان»، «انسان‌دوست»، «در اندیشه‌ی آسایشِ رعایای خود»، «نیکی‌کننده به ایرانیان»، «دلیرترین» و «جذاب‌ترین» می‌داند.
بزرگ‌منشی و مهربانیِ پدرِ ایران است:
«پارسیان در پیِ شورش و پیروزیِ کوروش بر آستیاگ، سرورِ آسیا شدند. اما کوروش در موردِ آستیاگ هیچ بدی نکرد و او را تا پایانِ عمر در دربارِ خود نگهداشت» (کتابِ یکم، بندِ ۱۳۰).
«کوروش دستور داد زنجیر از او (کرزوس) بگشایند و او را در کنارِ خود نشانید و بسیار گرامی‌اش داشت» (کتابِ یکم، بندِ ۸۸). «کوروش کرزوس را به پسرش کمبوجیه سپرد و اکیداً سفارش کرد ... با کرزوس به احترام و نیکی رفتار کند» (کتابِ یکم، بندِ ۲۰۸).
هرودوت کوروش را شاهنشاهی خردمند و فرزانه می‌داند. پایان‌بخشِ کتابِ او بندی است با عنوانِ «خردِ کوروش» که نمونه‌ای از خردمندی این شاهِ فرزانه را چنین نقل می‌کند:
«آرتمبارس روزی پیشنهادی به پارسیان کرد و آنان نیز به نوبه‌ی خود آن را به کوروش گفتند و چنین بود: "ای کوروش، حال که زئوس (= اهورامزدا) ما پارسیان و تو را سرورِ همه‌ی آدمیان کرده است و از شرِّ آستیاگ نیز آسوده شده‌ای دیگر تردید نکن! سرزمینِ کنونی ما چندان بزرگ نیست و خاک آن نیز سنگلاخ و خشن است. بیا این‌جا را ترک کنیم و به سرزمینی حاصلخیزتر برویم. سرزمینهای حاصلخیزترِ دور و نزدیکِ پیرامونِ ما که به تصرف درآورده‌ایم بسیارند. یکی از بهترینها را برگزینیم و در آن‌جا زندگی کنیم تا نزدِ جهانیان سرافرازتر باشیم. وانگهی برای قومی که فرمانروای جهان شده است این کاری بسیار طبیعی است. چه فرصتی از اکنون بهتر که بر این همه اقوام در سراسرِ آسیا فرمان می‌رانیم؟"
هرودوت: «کوروش پدر بوده است، زیرا ... کوروش مهربان و انسان‌دوست و در اندیشه‌ی آسایش رعایای خود» بود (کتابِ سوم، بندِ ۸۹).
کوروش از شنیدن این سخنان هیچ شگفتی نشان نداد و به پارسیان گفت بسیار خوب چنین کنید ولی این هشدار را نیز افزود که در آن صورت باید به جای فرمانروایی خود را برای فرمانبرداری آماده کنید، زیرا خاکِ نرم همیشه مردمانی نرم به بار می‌آورد و هیچ سرزمینی در جهان نیست که هم محصولاتِ نیکو به بار آورد و هم مردانی دلاور. پارسیان این را شنیدند و متقاعد شدند و از برنامه‌ی خود چشم پوشیدند و بیشتر ترجیح دادند در همان سرزمینِ خشک و خشن خود بمانند و فرمانروا باشند تا این‌که بر دشتهایی حاصلخیز تخم بپاشند ولی یوغِ دیگران را بپذیرند» (کتابِ نهم، بندِ ۱۲۲).
 
در پایان باید یادآوری کرد که توهین و فحاشی به فرهنگ و هویت ایرانی و بزرگانِ ایران‌زمین از صداوسیما و از کسانی از این دست تازگی ندارد. لیک خوشبختانه، امروزه، از یک‌سو، به یاریِ گسترشِ دانش و نیز چاپ و اینترنت و فناوریهای تازه منابعِ تاریخی در دسترسِ همگان است و بر این پایه، تاریخ و فرهنگ و هویتِ باستانی ایرانیان چنان استوار و پذیرفته‌ی محافلِ علمیِ سراسرِ جهان است که ایرانیان برای اثباتِ راستی و حقانیت تاریخی ـ فرهنگی خویش، واژگونه‌ی بدخواهانشان، هیچ نیازی به جعل و تحریف و دروغ‌پردازی ندارند. از سویی دیگر نیز، ایرانیان از خوابی گران بیدار شده‌اند و دیگر دشنام به نیاکانِ جهان‌ساز و خادمانِ ایران‌سازِ خویش را که از روزگارِ باستان تا به امروز موردِ ستایشِ دانایان و خردمندانِ سراسرِ تاریخ بوده‌اند برنخواهند تابید.
کد مطلب: 92684
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


آذری
Iran, Islamic Republic of
همه جای دنیا میکروبهایی هستند که به مردم خودشان فحاشی کنند و از یک تاریخ مخفی و آلترناتیو حرف بزنند.
نام عمومی آنها،آنارشیست است و ما ملتی هستیم که عاقبت از روی آنها رد میشویم.
در بخشی از زندگی نامه شهریار زرشناس آمده است که وی در برنامه تلویزیونی ثریا حزب کارگزاران و سایر اصلاح طلبان را مصداق بارز نفوذ بیگانگان در جمهوری اسلامی دانسته است.
یعنی تقریبا همه اعضای کابینه، بیش از نیمی از مجلس شورای اسلامی و روسای سازمان و نهادهای حاکمیتی و دولتی.
این "استاد" تحصیلکرده در یوگسلاوی ظاهرا از تئوریسین های جریانی است که می خواهند رئیس جمهور را به "استخر فرح" بفرستند.
جالب اینکه شطحیات حضرت استاد در باب کورش و آریایی ها (ایرانی ها) صحبت جدیدی نیست و از جنس همان صحبت های ارتجاعی است که میتواند پان ترک زنجانی متهم به جاسوسی را مشعوف یا وب سایت پول پرس ارومیه را که پدر خوانده اش دم از اصلاح طلبی میزند را ذوق زده کند.
ارتجاع قومی بر این باور است که در اتحاد با بنیادگرایانی کشور را به آستانه نابودی کشانده اند، آسانتر می توانند ایران را از بین ببرند. البته این ذهنیت از اساس چندان نادرست نیست. زیرا بنیادگرایی قومی و مذهبی اساس واحد دارند ( تضاد با عقلانیت، توهم توطئه، نفرت از دیگری و...) اما مسئله اینجا است بنیادگرایان قومی، سعی دارند از طریق چانه زنی با اصلاح طلبان آنها را نیز قانع کنند. این تضاد نشان دهنده ماهیت ریا کارانه جماعتی است که به دروغ خود را هویت طلب می نامند. چگونه می توان هم با اصلاح طلبی احساس هم دلی کرد و هم به کسیکه اصلاح طلبان را نفوذی می داند، لقب استاد داد؟ پاسخ: در صورتی که پان ترک باشیم.
مهیار
Australia
چرت گویی های زرشناس ادامه دارد!!! او مبلغ نئولیبرالیسم هست اما به شیوه منفی یعنی همزمان هم به کوروش فحش می دهد هم به نئولیبرالیسم و در بحث دائم عربده می کشد بنابر این ذهن شنونده اتوماتیک با آخوند لیبرال هم جهت می شود به این می گویند تبلیغ منفی(یا معکوس یا ضد تبلیغ و....) اما بهتر است بدانید شهریار زرشناس برادر زهره زرشناس (باستان شناس) است و خوب می داند که دروغ می گوید.
روزبه
Japan
به گفته‌ی درست شما بیفزایم که هرودوت نه تلاشی برای خوار شمردن کوروش می‌کند و نه به پیروی کامل از هواخواهان او می‌پردازد. درآنچه به کوچک نشمردن کوروش و حتی بزرگداشت او مربوط می‌شود این روایت کتاب سوم هرودوت هم که می‌نویسد:« تا روزگار داریوش و البته در زمان داریوش، هیچ فرد پارسی به خود اجازه نمی‌داد که خویشتن را با کوروش قیاس کند.» و نیز این اشاره جالب توجه او باز در کتاب سوم که می‌گوید:« ایرانیان کوروش را به سبب ملایمت طبع و کوشش در جهت فراهم آوردن آسایش ایران، پدر می‌نامیدند» قابل تامل است. همچنین در تاکید این نکته که هرودوت کاملا تحت تاثیر دوستداران کوروش نبوده است،
احسان
United States
شما ببینید این گفته ها کجاها بازتاب داشته تا ببینید سر این اقا به کجاها وصل است.
پرویز
Canada
بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد
داریوش
Canada
۴۰ سال است به بزرگان ایران از کوروش کبیر تا فردوسی دشنام می دهند و قصد خراب کردن آرامگاهایشان را هم کرده اند بعد یک عده در این میان پیدا می شوند که میگویند حکومت دست فارسها است! جل الخالق!
جمشید
Sweden
سپاس که به پاسخ به این یاوه ها پرداختید. اظهر من الشمس است که از پس 26 قرن پرتلاطم از روزگار کوروش هخامنشی تاکنون همچون صخره‌ای سخت همچنان برپاست. آنچه این سرزمین را اینگونه بی‌اعتنا به بلایا و مصیبت‌های تاریخ استوار ساخته، نیروی روح و قدرت فرهنگ ایرانی است و میراثی که بزرگان این سرزمین و مردم طی قرن‌ها و نسل‌ها برای فرزندان خود برجای نهاده‌اند. کوروش هخامنشی برای نخستین بار در تاریخ مردم ایران اتحاد و یگانگی را به آنها آموخت و همبستگی و همزیستی صلح جویانه را همراه با تسامح و اعتدال در میان ایشان ترویج کرد. کوروش برای نخستین بار ایران را نه تنها وارد عرصه تاریخ جهانی کرد که این سرزمین، مردم و فرهنگ آن را در مرکز این تاریخ قرار داد. با آغاز عصر کوروش نه فقط ایران و ایرانی به جهان و تمام تاریخ معرفی شد که اخلاقیات، روحیات و فرهنگ ایرانی بخش‌های بزرگی از این جهان تاریک و آلوده را روشنی و حیات بخشید و البته خواهد بخشید. دشمنان کوروش همان دشمنان ایران اند و این چیزی است که هر کس خون ایرانی دارد نباید از یاد ببرد.
کوهیار
France
افلاطون در کتاب سوم قوانین میگوید که هنگام پادشاهی كوروش، ایرانیان، آزادی داشتند و همه مردان آزاد بودند و سرور و فرمانروای بسیاری از مردمان دیگر نیز بودند. فرمانروایان رعایای خود را در آزادی سهیم کرده بودند، چون سربازان و سرداران همه را به یک چشم می دیدند و با همه به برابری رفتار می کردند. اگر در میان ایرانیان مرد خردمندی بود که می توانست اندرزی بدهد که برای مردمان سودمند باشد، چنان می کردند که همه مردم از خردمندی او استفاده کنند. پادشاه بر کسی حسد نمی ورزید اما به همه آزادی میداد تا آنچه می خواهند بگویند و آن کس را که اندرز بهتر می داد و رای بهتر می نهاد، گرامی تر می داشت. این بود كه كشور از هر لحاظ پیشرفت كرد و بزرگ شد زیرا افراد، آزادی داشتند و در میان آنان محبت بود و نسبت بهم حس خویشاوندی می كردند.
حال شما سخنان این فیلسوف بزرگ افلاطون را با چرندگوییها این آقا مقایسه کنید ؟
مسعود
Greece
معلوم نیست کورش چکار با این جماعت کرده که پس از ۲۵۰۰ سال و با این همه ستایش از زمان خودش تا به امروز، اینها نعل وارونه می زنند و بهش دشنام می دهند ؟!
آره برادر این جماعت می روند و نام کورش استوار در تاریخ ایران و در دل هر ایرانی شرافتمند بر جای می ماند.
شاک متفحص
Austria
با حسا ب این اقا علامه طباطبایی هم که کوروش را ذوالقرنین قران می دانست می باید فرماسون و یهودی باشد !؟
احسان
Greece
تا کی ملت ایران میخواهد بنشیند و شاهد این باشد که هر کسی به مشاهیرش که عالم و ادم به بزرگی اش گواهی داده اند توهین کنند. عجب صبری دارد این ملت
ع. ششگلانی
United States
یکی از آفات سرکوب های فکری بعد از انقلاب ظهورنویسندگان پرمدعا اما میان مایه و کم سواد مانند ایشان بود. وی که حتی نتوانسته تحصیلات خود را دریک دانشگاه متوسط اروپای شرقی تمام کند هم اکنون مشغول نسخه پیچی برای عالم و آدم است. فلسفه غرب را نقد می کند درحالی که انگلیسی نمی داند. به کوروش می تازد بدون انکه هرودوت را خوانده باشد.
مرصاد
Japan
مرحبا شهریار ! خوب روی این ایرانیها رو کم کردی ! تقبل الله .
سارا
United States
روزی تاوان توهین ها و نیات شومتان را خواهید دید.
خورشید تابناک حقیقت از پشت ابرهای تیره بیرون خواهد آمد.
ایمان
Iran, Islamic Republic of
خیلی بحثتون مستدل هست واقعا ! همچنین کسانی که خوانندتون بودن از کامنت ها مشخصه که هم برنامه رو دیدن هم این متن رو کامل خوندن !!!

چرا تعصب بی جا ، خب شما از هرودوت و گزنفون وجود کوروش رو اثبات میکنی ، اما تو کتاب هایی که درباه این دوشخصیت نوشته میشه از راویان به صورت گزینشی نقل قول میشه .
مگه استناد جناب زرشناس جز به نوشته ها و کتب هرودوت و گزنفون بوده ؟!

این همه فحاشی و فرافکنی رو درک نمی کنم !
Iran, Islamic Republic of
تمام منابعی ک از عاشورا داریم از تاریخ طبریه چجوریه ک تا جایی ک به نفع ما هست قبول داریم و جایی ک بقیه حقیقت رو نوشته تهمت سنی بودن بهش میزنیم و قبول نداریم
جواد
Iran, Islamic Republic of
کسی ک نام نیک در تاریخ گذاشته با صحبتهای این آشغالها خراب نمیشه ۲۵۰۰ ساله اسمش با نیکی یاد شده حالا با عرعر چندتا الاغ اسمش خراب نمیشه
Iran, Islamic Republic of
دوره‌ی هخامنشیان یک امپراتوری تحت نفوذ یهودی است. برجسته سازی این دوره توسط مورخین نزدیک به یهود در عصر کنونی ناظر به دو علت است:
۱- در شخصیت کوروش، عنصر رهایی بخش برای خودشان را می‌بینند. .
۲- مطرح شدن چهره‌ی خشایارشا به عنوان داماد یهود.
خشایارشاه، فردی بی‌عرضه بود که اجازه داد تا همسر و وزیر او یهودی بشوند؛ یعنی شاهی مترسک‌وار به عنوان نماینده ایرانی در رأس کار باشد اما تمامی زیرمجموعه دولتش یهودی‌ باشند.
.همچنین مورخین غرب و مورخین نزدیک به یهود، اصرار و تلاش زیادی جهت حذف، تحریف یا به حاشیه بردن دوره‌ی طلایی تاریخ ایران یعنی سلسله‌ی اشکانیان دارند...
چرا؟
Iran, Islamic Republic of
درود برشما حرف حق جواب ندارد
اصغر
Iran, Islamic Republic of
با عرض سلام...مسئله این است که چرا کوروش و هخامنشیان را تا به این حد بزرگ مي کنند.دلایل گوناگونی وجود دارد.اگر به دیده حق نگاه کنیم، جوابش نه در تاریخ باستان بلکه در تاریخ معاصر ایران است.چرا انقلاب هایی که در ایران رخ داده هیچ کدام به مسیر ولای خود نرفته و منحرف شده اند...چرا با طرح چنین مسائل باعث ایجاد اختلاف در توده مردم و درگیر کردن فکر و زمان مردم برای چنین چیزی ها چرتري باشيم مگر نه اینکه این هاهمه تحریف هایی هستند که در دوره پهلوی رخ داده....
رحمت الله قدیمی
United Arab Emirates
سلام تاریخ پرفرازونشیب ایران بعضی مواقع موردبی مهری بدخواهان و گاهی موردتحریف منحرفان قرارگرفته که تشخیص آن برای ما فهم آن دشوار است با همه اینها به گذشته ایرانمان افتخار میکنم. سربلند باد نام ا ی ران
رحمت الله قدیمی
United Arab Emirates
سلام تاریخ پرفرازونشیب ایران بعضی مواقع مورد بی مهری بدخواهان و گاهی مورد تحریف منحرفان قرارگرفته که تشخیص آن برای ما دشواراست. با همه اینها به گذشته ایرانمان افتخار میکنم سربلند باد نام ایران
Mprteza
Iran, Islamic Republic of
بله مشاهده کردیم این آقای تاریخ گریز در شبکه اینترنت . ولی برای من سوال است که خود هرودوت در مورد پادشاه خودش ننوشت و گیر داد به آریایی ها .
هراپیاگوس یک یونانی بود که ظلم ستم پادشاه قرار کرد و رفت در کنار کوروش جنگید .
اگر کوروش ظالم بود هراپیاگوس وارد دربار خودش نمی‌کرد و او را به قتل می رساند .
....
گل آبی
Iran, Islamic Republic of
جالب اینجاست عده ای می گن کوروش اصلا وجود نداشته و زاییده خیال یه عده س ...بعضیا هم پافراتر گذاشتن و می گن دوره قجراسم کوروش نبوده بلکه در دوره پهلوی نامش رو آوردن....بعضیا هم می گن یهودی بوده ...و یهودیا اونو خلق کردن ....درحالی که هردوت درباره ش مطالب جالبی گفته ....
هادی
Iran, Islamic Republic of
درود:
مدارک و شواهد گوناگون علمی و تاریخی مثل منشور حقوق بشر کوروش که در عراق کشف شده ، کتاب ذوالقرنین ابوعلا ترجمه استاد باستانی پاریزی کتاب تاریخی هردوت و بسیار بسیار منابع دیگر بزرگی و عظمت کوروش را به گونه ای به اثبات رسانده اند که اظهر من الشمس است و هر چقدر وطن فروشان فرومایه و پست فطرتی مثل .... برای سیاه کردن چهره اش کوشش کنند راهی به جایی نخواهند برد چرا که خورشید نمی نوان با دوده ی پیه سوز تیره کرد!!!
ولی وای به حالتان ای وطن فروشان فرومایه
که برای مشهور شدن و مورد توجه قرار گرفتن مشتی خون ریز چنگیزی چنین فرومایه سخن می رانید
مجهول
Iran, Islamic Republic of
چرا تا اونجا که هرودوت به نفع شما سخن گفته از ایشون استدلال میکنید وقتی به ضرر شما حرف زد مقالات تند درباره هردوت مینویسید و از بیخ و بن تکفیر میکنید .تاریخ قبل اسلام یک تاریخ مخدوش هست چون دوران کتابت بعد از اسلام باب شده و هرچه از قبل اسلام گفته میشه بر مبنای حدس و گمان و عاریه گرفتن از سخنان فلان یونانی هست.مقاله تند و تیز شما هم نشون میده تورکان جای درستی رو نشانه رفتن که اینگونه صدای جلز ولزش در اومده